Política de Protecció de Dades

Segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (ara endavant Llei 3/2018), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (ara endavant LSSICE) i el Reglament Europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personals i la lliure circulació de les mateixes (ara endavant Reglament Europeu), 2001 FONES, SL, posa en coneixement dels usuaris, el següents punts:

QUI SOM

 

La societat 2001 FONES, SL (ara endavant l’Empresa), amb domicili social al carrer Salvador Espriu, número 17, a Vilobí d’Onyar (17185- Girona), amb direcció de correu electrònic lloret@oac.segurcaixaadeslas.es, amb CIF número B-17.686.494, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al volum 1756, foli 131, fulla GI-29398, informa que segons l’article 10 de la LSSICE, és titular del domini de la pàgina web www.adeslaslaselva.com

 

CONDICIONS D’US

El simple accés a la pàgina web www.adeslaslaselva.com no implica, en sí mateix, l’establiment de cap tipus de vinculació o relació comercial entre l’Empresa i l’Usuari. L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari, per tant, si l’usuari no està d’acord amb les condicions estipulades en aquest Avís Legal i posterior política de privacitat i de cookies, l’Empresa prega a l’Usuari cessar en l’ús de la pàgina web, ja que el seu accés i ús implica l’acceptació dels termes legals establerts.

 

l’Empresa a través de la seva pàgina web ofereix als Usuaris informació de contacte de l’empresa, situació de les nostres instal·lacions, informació sobre els nostres serveis, productes i promocions.

 

En cas de dubte sobre el funcionament dels nostres serveis, l’Usuari podrà posar-se en contacte amb l’Empresa a través de les diverses vies de contacte que es disposen en la nostre pàgina web, com son el nostre correu electrònic i número de telèfon.

 

Per a que l’Usuari de www.adeslaslaselva.com, pugui facilitar les seves dades personals aquest ha de ser major d’edat.

 

Informem que les dades personals obtingudes en el moment de la prestació dels nostres serveis i ús de la nostre plana web, seran incorporats en un fitxer automatitzat i/o físic del qual es d’ús, responsabilitat i destí únic de l’Empresa, amb la finalitat d’atendre les seves consultes, dubtes, facilitar pressupostos i prestar als Usuaris els nostres serveis com corredoria d’assegurances.   

 

INFORMACIÓ LEGAL

 

Segons la Llei 3/2018, la LSSICE i el Reglament Europeu, anteriorment citats, l’Empresa també vol comunicar als Usuaris que les dades personals facilitades a través de la prestació dels nostres serveis com a corredoria d’assegurances i utilització de la nostra plana web, així com per l’ús i enviament de correus electrònics per part dels Usuaris a la nostra direcció de correu electrònic de contacte, seran incorporats en un fitxer sota la responsabilitat, us i destí únic de l’Empresa amb la finalitat d’oferir els nostres serveis com corredoria d’assegurances.   

 

l’Empresa es compromet a utilitzar les dades personals recollides durant la prestació dels nostres serveis i ús de la nostra plana web amb la finalitat de prestar als Usuaris els nostres serveis com a corredoria d’assegurances.   

 

La forma en la que l’Empresa utilitzarà per a contactar amb l’Usuari serà a través del contacte facilitat en el moment de l’enviament del formulari de contacte que hi ha a la nostra plana web o el facilitat per l’Usuari mitjançant l’enviament de correu electrònic a la nostra direcció de correu electrònic de contacte per realitzar dubtes, preguntes i/o contractació dels nostres serveis com a corredoria d’assegurances, i per això, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquesta política de privacitat i de cookies, autoritzarà a l’Empresa per a tractar les seves dades personals i per a que puguem utilitzar com a mitjà de comunicació el correu electrònic i/o el número de telèfon que ens faciliti, i així poder atendre les seves consultes i per a la prestació dels nostres serveis, i en definitiva, s’utilitzaran per poder atendre les seves consultes i per a prestar els nostres serveis com a corredoria d’assegurances.   

 

Els Usuaris declaren tenir coneixement del destí i ús de les seves dades personals recollides mitjançant la lectura de les presents estipulacions que s’expressen a continuació.

 

TIPUS DE DADES QUE ES SOL·LICITEN I RECOPILEN DELS USUARIS

 

l’Empresa informa sobre la seva política respecte el tractament i protecció de les dades personals dels Usuaris, que puguin ser recollides amb motiu de consultes sobre els nostres serveis i preus per part del Usuaris com també per la contractació dels nostres serveis com a corredoria d’assegurances a través d’enviament de correu electrònic a l’adreça de l’Empresa, o per l’enviament del formulari de contacte ubicat a la nostra plana web i/o a través de trucada al nostre número de telèfon de contacte.

 

l’Empresa recopila una sèrie de dades personals per a poder gestionar i desenvolupar la prestació dels seus serveis, a més també els utilitza per a informar-li sobre la varietat dels nostres serveis i productes que oferim i ens sol·licita. A continuació, senyalem les categories de dades personals que recollim, la finalitat per qual es recullen ja anteriorment dita i com s’utilitzen.

La legitimació que s’ostenta pel tractament de les seves dades de caràcter personal, es basa per a gestionar l’ús i entrega de les seves sol·licituds de informació a través de l’enviament de correus electrònics a la direcció de l’Empresa que es troba en la nostra pàgina web, també per a la gestió de respostes a les seves sol·licitud de informació, pressupost i/o preus pels nostres serveis que ens facin arribar a traves de correu electrònic o altres vies, i que se’ls contestarà del mateix mode, com també per a gestionar el pagament, el desenvolupament i compliment de la prestació dels nostres serveis que ens hagin sol·licitat i/o contractat.

En virtut de la Llei 3/2018 i del Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que l’Usuari de la pàgina web faciliti per l’enviament de correus electrònics per part dels Usuaris a la direcció de correu electrònic de l’Empresa i a través de l’enviament del formulari de contacte ubicat a la plana web, com les dades ja facilitades o que es facilitin posteriorment per la prestació dels nostres serveis, s’adverteix a l’usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquesta política de privacitat i de cookies, autoritzarà expressament a l’Empresa per a que tracti les seves dades personals i per a que puguin utilitzar-les com a mitjà de comunicació amb l’Usuari.

l’Empresa informa que tenen implantades les mesures de seguretat de índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantitzar la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la Llei 3/2018 i el  Reglament Europeu 2016/679.

 

POLÍTICA DE CESSIÓ DE LES DADES PERSONALS

l’Empresa informa que totes les dades personals facilitades pels Usuaris i clients, per la recepció de correu electrònics enviats pel mateix, per l’enviament del formulari de contacte ubicat a la plana web o les que es facilitin per la prestació de qualsevol prestació de serveis, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació del servei sol·licitat impliqui de forma necessària la participació d’una altra empresa per a poder complir amb aquest servei, com a suport per a seva realització i compliment, pel que es portaria a terme una cessió de dades persones amb la finalitat única de suport de la tercera empresa per a poder complir amb el servei que ens han sol·licitat. 

Por tant, les seves dades podran ser comunicades a empreses externes a l’Empresa, amb la finalitat de poder prestar als Usuaris i clients de forma satisfactòria els serveis i/o productes, i que seran:  

l’Empresa es compromet a utilitzar les dades personals recollides posteriorment en relació a la prestació del servei que sigui contractat, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada i a tractar-les amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantitzar la seguretat de les mateixes.

 

PERIODE DE TEMPS DURANT EL QUAL ES CONSERVEN LES DADES PERSONALS

l’Empresa tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació contractar o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és a dir, mentre duri la condició com client i/o Usuari, per tant, nomes durant el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recaptar, o segons el cas, fins que exerceixi els drets d’oposició, cancel·lació o a l’oblit. 

Tot i l’apartar anterior, es conservaran les dades i la informació concreta que per imperatiu legal (articles 29.2 lletra E i 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) de forma segura durant el termini en el qual poguessin sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió i prestació dels serveis i pel tractament de dades. Una cop finalitzat el referit període, s’eliminaran les dades i la informació.

 

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS

 

També l’Empresa vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat:

  1. Dret d’accés, que li permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades, així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.
  2. Dret de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que li permeti rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.
  3. Dret a la limitació, que li permet que no es realitzi el tractament de les seves dades sobre un part concreta de les mateixes, quan les dades siguin inexactes mentre es confirma la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins/objectius del tractament i/o quan es faci valer un interès legítim.
  4. Dret a la portabilitat, dret a rebre els seves propis dades personals que hagin sigut facilitades i tingui un responsable de tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, per a que pugui ser transmesa a un altre responsable del tractament sense que ho pugui impedir el responsable del tractament a qui li va facilitat.
  5. Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació sempre i quan aquestes dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés de l’interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de maner il·lícita i també quan es doni el cas de que aquestes dades ja no siguin necessàries per les finalitat per les quals van ser recollides i/o quan les dades hagin de ser suprimides per complir amb una obligació legal o hagin sigut obtingudes a través de l’oferta de serveis de la societat de la informació.

Els referits drets s’estableixen las articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i es poden fer valer a través de l’enviament d’escrit dirigit presencialment o por correu postal al domicili social de l’Empresa, amb CIF nombre B-17.686.494, situat al carrer Salvador Espriu, número 17, a Vilobí d’Onyar (17185- Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a l'adreça electrònica de: lloret@oac.segurcaixaadeslas.es. També s’informa de la possibilitat de interposar queixes davant l’autoritat competent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

COMUNICACIONS I CORREUS COMERCIALS

 

En cas de que l’Usuari vulgui comunicar-se amb l’Empresa, per fer alguna consulta, demanar pressupost, per contractar els nostres serveis, etc., es podrà dirigir a la direcció de correu electrònic i/o número de telèfon que s’informa en la plana web.

 

En tot cas, les comunicacions de l’Empresa cap a l'Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportades o facilitades pel mateix quan es posi en contacte amb l’Empresa. Expressament, com anteriorment ja s'ha dit en aquest Avís Legal, l'Usuari accepta la utilització del correu electrònic i/o número de telèfon com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions amb l’Empresa, llegint i entenent aquest Avís Legal abans de posar-se en contacte amb l’Empresa.

 

Encara que aquest consentiment exprés podrà ser en tot moment revocat per l'Usuari, mitjançant l'enviament d’escrit dirigit al domicili social de l’Empresa, que abans ha estat referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: lloret@oac.segurcaixaadeslas.es

 

D’acord amb la LSSICE, l’Empresa envia correus comercials via correu electrònic si aquesta opció ha sigut acceptada prèviament i de forma expressa pels Usuaris. És a dir, sense el consentiment exprés dels Usuaris on accepten rebre correus comercials, no es portaran a terme aquests enviaments. Per tant, l’Usuari te la possibilitat de donar el seu consentiment per a que les seves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li informació comercial i de publicitat sobre els nostres serveis, productes, ofertes i novetats de l’Empresa, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

 

Encara que aquest consentiment exprés podrà ser a tot moment revocat per l'usuari, mitjançant l'enviament per escrit dirigit al domicili social de l’Empresa, que abans ha estat referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: lloret@oac.segurcaixaadeslas.es

 

Actualment l’Empresa te incorporat el sistema d’enviaments de correus electrònics amb una finalitat comercial i de publicitat sobre els seus productes i serveis anteriorment mencionats, i aquesta opció podrà ser acceptada o no quan l’Usuari faci enviament del formulari de contacte amb les seves dades, on tindrà l’opció de marcar amb una X l’opció de si vol rebre informació sobre les activitat, serveis i/o productes de l’Empresa.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, combinacions de colors, estructura, ordenació, presentació del contingut, entre altres elements) que formen part de la pàgina web, pertanyen por sí mateixa o com a cessionària a l’Empresa i són utilitzats en base a una finalitat publicitària, de informació i per a la prestació dels seus serveis, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web, i de qualsevol dels seus continguts  sense el permís explícit i per escrit de l’Empresa. En virtut del que disposa els articles  8 y 32.1, paràgraf segon, de la LSSICE, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada en disposició total o parcial dels continguts d’aquesta pagina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i medi tècnic sense l’autorització de l’Empresa. Per tant, l’Empresa es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Els Usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de l’Empresa. Podran visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en la pàgina de l’Empresa.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, l’Empresa es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en que aquests apareixen localitzats. 

RESPONSABILITATS

El lloc web www.adeslaslaselva.com proporciona gran diversitat de informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a la veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari.

Per tant, l’Usuari es fa responsable de la veracitat de les dades que aporta i fa constar en la pàgina web www.adeslaslaselva.com, podent aquesta última reservar-se el dret de no realitzar ni prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari que incomplex aquesta obligació.

Tot i que l’Empresa actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en el qual l’Usuari consulti la plana web. Per això, l’Empresa, manifesta que les referències a serveis, productes i preus que es presentin a la plana web, tenen un funció orientativa i no obliguen a l’Empresa fins la confirmació expressa de la contractació.

 

l’Empresa no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com també dels quals es puguin derivar de l'accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d'aquesta. Per tant, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.

Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que l’Empresa pugui oferir en la seva pàgina web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. l’Empresa es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.

També vol informar l’Empresa que la informació continguda a la seva pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà actualitzar-la, modificar-la o també podrà ser eliminada sense previ avís de la mateixa, encara que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació. l’Empresa no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.

l’Empresa declara haver adoptat les mesures necessàries per a evitar qualsevol danys als Usuaris del lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel mateix. En conseqüència, l’Empresa no es da responsable, en cap cas, dels danys que per la navegació pel lloc web poguessin patir els Usuaris.

 

NAVEGACIÓ I SEGURETAT

 

l’Empresa realitza els màxims esforços perquè la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. l’Empresa no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat aquest lloc web. 

l’Empresa no garanteix ni es responsabilitza que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d'error. En cap cas l’Empresa serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús d'aquest lloc web.